سیستم کنترل دستگاه است که رابطه بین مین برد و موتور را به عهده دارااست . پالس های در دست گرفتن از مین به طور موج های مربعی که داده ها حرکتی و مختصات را دربر دارند به درایو منتقل و آن‌گاهدر قالب سیگنال توان بالا به موتورها ارسال میگردند .