تسمه محور X پرکاربردترین سیستم حرکتی ماشین است این تسمه با دقت به حجم حرکتی محور کنترل کننده هر لیزر بیشترین فاصله را طی می نماید لذا بایستی از حیث توان و محاسبات دنده ها با دقتعمل بیشتری نسبت به پباده سازی آن مبادرت کرد .