برای باز نگه داشتن درب دستگاه برش لیزری هنگام قرار دادن یا برداشتن قطعه کار از دوتا جک هیدرولیکی استفاده میگردد . این جک ها که مدلهای سبکتر آن ها در باز نگه داشتن درب ماشین کاربرددارا‌هستند با پیستون و روغن هیدرولیک عمل می نماید .