دانگل دستگاه برش و حکاکی لیزری یا به عبارتی قفل سخت افزاری اپلیکیشن laser cut 5 . 3 یا این که laser cut 6 . 0 معروف به قفل سفید رنگ میباشند که اپلیکیشن را نسبتاً برای تمامی سری 65باز و اجرا می نمایند . بدون این قفل سخت افزاری نرم افزار دستگاه برش لیزری عمل نخواهد کرد .