روتاری سیم محرک طولی می باشدکه قطعه ای دوار را حول نقطه تقارن در جهت Y به حرکت در می‌آورد این حرکت منجر میشود در ترکیب با حرکت عرضی محور X اجازه برش کاری و حکاکی روی اجسام مدور و انجام عملیاتهای ناممکن بر روی اجسامی که صورت ثابتی در برخورد اشعه لیزر در فوکوس کامل ندارد را امکان پذیر نماید .