شلنگ ها در دستگاه برش لیزری با اعتنا به کاربرد جنس و شکل متفاوتی دارا‌هستند شلنگ های آب از مدل سیلیکونی و شلنگ های هوا از جنس پلیمر فشرده پنوماتیک می‌باشند . درصد انعطاف و دما از مهم‌ترینپارامترهای گزینش مدل شلنگ ها می باشند .