عینک دستگاه لیزر

به طور طبیعی هر دسته موج خارج از محدوده دید بشر موجب پیدایش جراحت دیدگی در حین زمان روی چشم خواهد بود , عینک لیزر وسیله ای است که‌این قابلیت را آماده می نماید که فارغ ازپیدایش جراحت با دستگاه برش و حکاکی لیزری عملیات برش و حکاکی انجام داد . نسبت حفاظتی عینک دستگاه برش لیزری متعلق به میزان شدت تابیدن موج میباشد که با ضریبی به اسم OD گزینشمی شود به طور نمونه ضریب OD برای لیزر CO2 با تیوب لیزر شیشه ای نزدیک به 5 تا 6 است .