قطعه ای برقی که در صورت پیدایش هرگونه خطای فاز , برق کل سیستم را قطع می نماید با وجود این قطعه اصلا اپراتور در گیر واقعه برق گرفتگی نخواهد شد . کارایی این قطعه از مقایسه جریان های عبوری از سیم های برق می‌باشد عبور ولتاژ از هر شئ غیر مجاز ( بدنه ماشین , اشخاص , . . . ) از سوی این قطعه خطا شناسایی خواهد شد و جریان برق کاملا قطع خواهد شد