سیستم الکترومکانیکی که با دقت درجه ای طبقه بندی میشوند و پردازشگر مرکزی با ارسال پالس این موتورها را در حالت های درست برای انجام عملیات قرار می دهند . موتورها از حیث کارایی و مدل کنترل بهگونه های متنوعی تقسیم می گردند , استفاده از سیستم محرکه مطلوب با سیستم مکانیکی از مختصرهای اصولی یک ماشین است .