میل پیچ یا بال اسکرو سیستم مطمین و دقیقی است که قابلیت و امکان حرکت های طولی و عرضی را برای محورها تولید می نماید . درین گونه سیستم ها روی محور Z یا میز متحرک با استفاده از 4 عددبال اسکرو که بوسیله سیستم تایمینگ ( Timing ) به صورت منظم و یکسان کنترل می گردند میز بدون کوچکترین خطا جابجا می گردد .