سیستم الکترومکانیکی می‌باشد که هنگام تکان محورها , پردازشگر را وضعیت اولیه محورها آگاه می سازد و بقیه حرکت ها از نقطه برخورد با این قطعه هماهنگ می گردد . جدا شدن این سوئیچ ها می‌تواندسبب ساز گم شدن موقعیت و برخورد محورها با بدنه ماشین شود , معمولا این قطعه دریک سمت محور قرار گرفته و حد نهایی طرف دیگر محور بوسیله پردازش مین برد و طول میزکار انتخاب می گردد.