نازل هد دستگاه

نازل وظیفه خروج باد به همراه پرتو لیزر را بر عهده دارد. نازل باید با ارتفاع مناسب روی لوله هد قرار گیرد ، در غیر این صورت موجب تیرگی حکاکی یا وجود شعله در هنگام برش خواهد شد.

نازل دارای یک یا دو ورودی جهت نصب زانوی هوا می باشد.