نقطه پایانی و محل خروج پرتو لیزر برای برخورد و اعمال حکاکی و برش روی قطعه کار می‌باشد . هد معمولا به وسیله محور X کنترل و روی واگن محور قرار می‌گیرد . هد مشتمل بر یک آینه و یک لنز با امکانتنظیم ارتفاع است