این سیستم به ما کمک می نماید با استفاده از یک چرخش مدور تسمه در حال حرکت به سوی راست گرد و چپ گرد با کمترین اصطکاک محورها را جابه جا کنیم .