قطعه ای متحرک با تعداد متعددی ساچمه که روی محورها با کمترین اصطحکاک جنبش می نماید . صرفا نیاز به روغن کاری دارد از زدن گریس به آن جلوگیری شود . واگن ها بر پایه ی پهنای ریل مورد آنالیز قرار گرفته و دسته بندی میگردند حد ایدآل برای یک دستگاه برش و حکاکی لیزری معمولی مدل 20متری میباشد .