پاور نوع H که در بازار به پاورهای هاینز هم مشهور می باشند گونه هایی از محدوده 100 – 80 یا این که 120 – 100 بیشترین بهره‌برداری را داشته و نسبت به دسته های DY10 یا DY13 ابعاد و وزن بیشتریدارا‌هستند , قطعات این پاورها از کیفیتی قابل پذیرش و بهره‌برداری طولانی مدت می‌باشند که اطمینان حفظ تیوب لیزر و کارایی باصرفه را برای اپراتور تولید می نماید .