پاور 130 وات دستگاه حکاکی و برش لیزری

منبع ولتاژی است که ولتاژ جریان متناسب برای تیوب های طول حدود 160 سانتی متری را تامین و الکترون موردنیاز برانگیختگی گاز داخل آن را تولید می نماید . تیوب های 130وات بدلیل طول بلندتر و حجم گازبیشتر نیاز به ولتاژ جریان بالاتری دارا هستند . این پاورها توان بیشتری نسبت به 100 وات و 80 وات ساخت می نمایند .