آیینه ای با امکان تنظیم ارتفاع که در جلوی تیوب لیزر قرار گرفته و روی بدنه متصل میشود , که اشعه خروجی از تیوب لیزر را به آینه محور منتقل می نماید . این آینه علاوه بر پیچ های تنظیم دارنده حرکت ارتفاعی و چپ و راست هم می‌باشد .