آینه ای که روی محور X قرار گرفته و پرتو منتقل شده از آینه ثابت را به آینه روی هد منتقل می سازد . این آینه برای سازش با گونه های تیوب با قطرهای متفاوت دارنده امکان تنظیم ارتفاع میباشد .