پریزهای مجتمع در ساختار فیزیکی برقی کمک زیادی در بهبود سیم کشی دستگاه می نمایند از طرفی با کاهش ارتباط طولانی سیم ها مقاومت تلفاتی کاهش یافته و احتمال پیدایش خطا و سوختگی در هنگام اتصال کوتاه کاهش مییابد , هم چنین با استفاده از کلیدهای کنترل به راحتی می توان روشن و خاموش بودن هر مصرف کننده را براحتی کنترل کرد .