پولی دستگاه لیزر

پولی وظیفه انتقال نیرو به شکل حساب شده به تسمه و سپس به محور را بر عهده دارد. باید توجه داشت بعد از مدتی کارکرد شیارهای پولی تمیز شوند ، در غیر این صورت موجب رد شدن تسمه و خطای محور می شود.