محل رابطه تسمه با محورمی بایست به طوری باشد که دقت بسیار همراه با همه قدرت به محور منتقل شود لذا از پولی دنده دار در گونه های متعدد استفاده میشود . ابعتد و محیط این پولی ها تاثیرزیادی در کارکرد و تنظیمات ماشین دارا‌هستند .