کلیدی که با مدار برق اصلی دستگاه برش لیزری سری می‌شود و با جدا شدن آن برق کلی سیستم های الکتریکی قطع می‌شود معمولا در هنگامی که زمان تصمیم گیری در بروز خطا نیست مورد استفادهقرار می‌گیرد لذا باید در تعیین مدل و کیفیت آن توجه زیادی به کار آید , محل قرار گیری این قطعه هم از اهمیت ایمنی زیادی برخوردار‌است .