کنترلر چیلر S&A نوع T503 از توسعه یافته ترین سیستم های کنترل دما هست از آنجایی که باید جداره داخلی تیوب لیزر درمقابل حرارت پرتولیزر مراقبت و خنک شود جداره بیرونی هم بایستی نسبت به اختلاف دما با فضای خارجی حفظ شود . کنترلر S&A نوع T503 چیلر دستگاه برش لیزری با دوتا سنسور بررسی دما به طور هوشمند دمای آب را نسبت به دمای محیط و میزان کارکرد و حرارت آب مخزنتنظیم و قسمت خنک شونده را تماما مصون نگه میدارد .